Український школяр отримав нагороду на Олімпіаді геніїв

Школяр з Кіровоградщини Самуїл Кругляк запропонував добувати електроенергію з повітря, за що отримав нагороду на Олімпіаді геніїв.

Про­ект Саму­їла Кру­гляка має назву “Отри­ма­ння еле­ктро­енер­гії з атмо­сфери”. Юний вина­хі­дник про­по­нує добу­вати еле­ктро­енер­гію з атмо­сфери за допо­мо­гою шту­чної іоні­зо­ва­ної хмари за раху­нок силь­ного еле­ктри­чного поля, яке випро­мі­ню­ва­ти­ме­ іоні­зу­ю­ча вежа, повідомляє “День“.

За під­ра­хун­ками, кіло­ват такої еле­ктро­енер­гії кошту­ватиме 3 копійки. За сло­вами Самуїла Кругляка, цей вина­хід він поба­чив уві сні, коли навчався у восьмому класі. Через два роки зав­дяки викла­да­чам Малої ака­де­мії наук Сві­тлані Піско­вій та Сер­гієві Камін­ському цей про­ект уті­лили в життя.

школяр

Школяр винахідник Самуїл Кругляк

“Робота Саму­їла — це нове слово в енер­ге­тиці. От тільки шкода, що про хло­пчика в Укра­їні дізна­лися, коли він пере­міг у Нью-Йорку. До цього ми звер­та­лися за під­трим­кою до місце­вої та обласної влади, говорили по всій Укра­їні про вина­хід, який може зеко­но­мити витрати на виро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії. Але ніхто на нас не звер­тав уваги”, – каже Сві­тлана Піскова, нау­ко­вий керів­ник секцій науково-технічної твор­чо­сті та вина­хі­дни­цтва й еко­ло­гі­чно без­пе­чних техно­ло­гій МАНУМ.

Зро­бити уста­новку допо­мо­гли нау­кові кон­суль­танти. До проекту залу­чили велику кіль­кість фахів­ців. Напри­клад, лабо­ра­то­рія МАН у Києві надала базу для екс­пе­ри­мен­тів. Міні-модель уста­новки зібрали у столичній лабо­ра­то­рії. Вона пра­цює.

Установка Саму­їла може видо­бу­ва­ти не лише еле­ктро­енер­гію, а й воду.

“Така уста­новка коштує копійки, а кори­сті від неї — на міль­йони. Уявіть собі: в разі її запу­ску можна забез­пе­чити Кіро­во­град­ську область еле­ктро­енер­гією на 82%. От тільки нікому це не потрі­бно”, — додала Сві­тлана Вікто­рівна.

Дру­гий етап про­е­кту пла­ну­ють реа­лі­зу­вати в Оле­ксан­дрії. Як гене­ру­ючу вежу можуть вико­ри­стати трубу старої ТЕЦ-1–2. Проте на це потрі­бні зна­чні кошти спон­со­рів.

Крім диплома, Самуїл Кру­гляк отри­мав можли­вість без­ко­штов­ного навча­ння у вузі США та близько $700 щомі­ся­чної сти­пен­дії.

Нагадаємо, українці винайшли прилад, який перетворює голос на текст.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.